اخبار برگزیده

ورقه های دور شونده

 

پديده هاي حاصل از حركت ورقه ها:

ورقه هاي سنگ كره به سه شكل مختلف مي توانند نسبت به هم جابه جا شوند: 1 – ورقه ها دور شونده 2 – ورقه هاي نزديك شونده 3 – ورقه هايي كه كنار هم مي لغزند.

ورقه هاي دور شونده:

در اين مناطق مواد مذاب از شكاف موجود در بين دو ورقه خارج شده و در همان جا سخت مي شوند و پوسته جديدي به وجود مي آورند از اين رو هر ساله چند سانتي متر بر وسعت اقيانوس ها افزوده مي شود. ورقه هاي دور شونده بيش تر در اقيانوس ها قرار دارند از اين رو هر ساله چند سانتي متر بر وسعت اقيانوس ها افزوده مي شود.

خروج مواد مذاب در اقيانوس ها در محل ورقه هاي دور شونده سبب

به وجود آمدن رشته كوه هايي در ميان اقيانوس ها مي شود.

رشته كوه هاي داخل اقيانوس ها زنجيره پيوسته اي را مي سازند كه در مجموع بيش از 000/60 كيلو متر است.

رشته كوه هاي ميان اقيانوسي، محل وقوع تعدادي از زمين لرزه ها وآتش فشان ها است.

 

برای دانلود فیلم ورقه های دور شونده روی لینک دانلود کلیک کنید


ورقه های دور شونده

ورقه های دور شونده

ورقه های دور شونده

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها